• Blended learning: hoe weten we wat we moeten gaan doen?

Inleiding

Sommige opleidingen beschikken al over gedetailleerde plannen hoe meer-en-meer blended learning gebruikt zal gaan worden binnen het onderwijs. Bij andere opleidingen wordt het nog best als lastig ervaren om zinvolle interventies uit te voeren. Er zijn meerdere manieren om te komen tot zinvolle interventies die het onderwijs kunnen verbeteren.

Bij alles is het uiteraard vooreerst van belang dat er gewerkt wordt (of gaat worden) met een kwaliteitscyclus: je evalueert wat je gedaan hebt en wat de studenten bereikt hebben; je vraagt na bij alle betrokkenen wat er goed ging en wat voor verbetering vatbaar is. Je maakt keuzes voor wat je in een volgend vak (of het zelfde vak een volgend jaar) anders zou willen doen, en bekijkt ook het succes (of niet) van de interventies.

Het gaat er hierbij niet zozeer dat je zeker weet dat elke interventie tot perfectie leidt (eigenlijk weet je bij voorbaat zeker dat dat niet zo zal zijn), maar dat je samen met collega’s en studenten jezelf jaar-na-jaar aanpast aan de nieuwe studentenpopulatie, de nieuwe omstandigheden in het werkveld en de steeds veranderende (technische) mogelijkheden die zich voordoen. Een atmosfeer van continue verbetering (continuous improvement).

Luisteren naar studenten

Het stond gelukkig ook al bij meerdere clusters in de visiestukken: onderwijs maak je samen, docenten en studenten. En zeker bij een faculteit als FOO, waar het merendeel van de studenten docent in opleiding is, spreekt het voor zich om minimaal goed te luisteren. Of ook om het onderwijs (inclusief de eindevaluatie) helemaal samen te maken.

Hoe je het ook doet, het moet duidelijk zijn welke verwachtingen er gesteld worden, en wat de studenten moeten doen om een opdracht/vak/minor/programma met goed gevolg te kunnen afsluiten. In de eerste plaats gaat elke opleiding natuurlijk in gesprek met de eigen studenten.

Daarnaast is het boeiend te kijken naar de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête NSE, of specifiek voor de HvA de DLO-end-user-evaluatie. Het memo is te downloaden onderaan deze pagina. Ook voor het icto-team goed punten om met jullie aan te werken (rond gebruik feedbackfruits en ePortfolio). De belangrijkste opmerkingen van de studenten:

 1. Er is behoefte aan meer structuur en uniformiteit in de inrichting van de Courses door docenten. Zodat lesmaterialen beter, logischer en sneller vindbaar zijn zonder veel doorklikken. Deze behoefte staat met stip op 1 van meest genoemd!
 2. Meer overzicht is gewenst op niveau van MijnHvA/DLO (HvA IV-systemen) en binnen Brightspace. Met focus op belangrijke en (uitsluitend) relevante informatie: bijv. alleen de vakken die nú gevolgd worden, en alle persoonlijke en relevante data/deadlines bij elkaar.
 3. Verbetering van het gebruiksgemak (UX) van Brightspace. Denk aan: ongebruikte tools en functionaliteiten verbergen, eenvoudigere navigatie, verbetering Nederlandse terminologie, minder of specifiekere notificaties.
 4. Op specifieke tools: duidelijke wens tot keuze voor één tool voor video conferencing (online lesgeven) zodat er niet steeds geswitcht hoeft te worden (met een voorkeur voor MS Teams Meetings).

Course-design en onderwijsdata

 • Naast praten met de studenten, kan je ook kijken naar wat ze doen: hoe gedragen ze zich in een course. Vanuit FOO is er een onderwijsdata/learning analytics-project gestart met de volgende ideeën:

  1. Proberen (computer-)meetbaar te maken hoe een course is ingericht op de terreinen: Organiseren, Evalueren, Betrekken en Activeren.
  2. Meten wanneer de studenten welke onderwijsmaterialen en -activiteiten uitvoeren, en hoe dat gespreid is over de tijd. (‘betrokkenheidscurve’)
  3. Bepalen of er een relatie bestaat tussen de vorm van de betrokkenheidscurve en de uiteindelijke studieresultaten.

  Hierover lees je meer op Je course ‘bewijsgestuurd’ inrichten. We gaan hier zeker meer onderzoek naar doen en nodigen iedereen uit hierover mee te denken.

Kwaliteitsscans

 • Vervolgens kan je nog je eigen course, leerlijn of opleiding bevragen met een kwaliteitsscan.

  Binnen de HvA is de NextLevelLearning-scan ontwikkeld, die je zowel digitaal als met een kaartspel kunt uitvoeren. Aan de hand van stellingen over de thema’s evalueren, organiseren, activeren, delen en verduurzamen kan je prioriteiten stellen op de terreinen waar je (als opleider, team of opleiding) vooruitgang kunt boeken. Lees meer hierover op De volgende stap in je digitale onderwijs.

  Een meer officiële scan, waarin je je opleiding kunt ranken, en je veranderingen in de loop van de jaren meetbaar kiunt maken, vind je in het European Maturity model for Blended Education EMBED (eadtu.eu).

  Op al deze terreinen, van kwaliteitsscan, onderwijsdata en course-inrichting, kan ICTO-FOO (ICT&Onderwijs) ondersteuning bieden en/of workshops verzorgen.

 • Screenshot NLL

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024