• Zelcom-model

ZELCOM (zelfstandigheid versus complexiteit)

Vanuit de eindkwalificaties wordt bepaald op welke beheersingsniveaus de student moet acteren, bij diplomering van de opleiding. Gedurende de opleiding is het belangrijk om dit niveau af te stemmen op de (opleidings)fase waarin de student zich bevindt. Bij een startende verwacht je andere dingen (je geeft bijvoorbeeld meer begeleiding, zorgt voor minder complexiteit) dan bij een afstudeerder. Gebruik voor de complexiteit het model van Zelcom.

Aard van taak Aard van context Mate van zelfstandigheid
Niveau I – basis (propedeuse) – Eenvoudig
– Gestructureerd
– Past bekende methoden toe volgens vaststaande normen
– Bekend
– Eenvoudig
– Monodisciplinair
– Sturende begeleiding
Niveau II Рgevorderd (hoofdfase) (ook passend bij Ad) РComplex
– Gestructureerd
– Hanteert bekende methoden in wisselende situaties
– Bekend
– Complex
– Monodisciplinair
– In de praktijk onder begeleiding
– Coachende begeleiding
Niveau III – expert (afstudeerfase) – Complex
– Ongestructureerd
– Verbetert methoden en past normen aan de situaties aan / hanteert methoden in nieuwe situaties
– Onbekend
– Complex
– Multidisciplinair
– In de praktijk
– Zelfstandig
– Begeleiding indien nodig

ZelCom, Balthuis 2013. 
Modulen zijn ingedeeld naar een van bovengenoemde niveaus, maar zonder koppeling aan een studiejaar. Binnen elk niveau is geen volgordelijkheid tussen modulen.

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024