• Samenwerken met ouders in een grootstedelijke context

Algemeen

Lesgeven in een grote stad vraagt om specifieke vaardigheden van docenten en pedagogisch medewerkers. Samen met de het kenniscentrum (o.l.v. prof. dr. Ron Oostdam) en de educatieve opleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam heeft de gemeente Amsterdam een convenant opgesteld over hoe docenten en pedagogen beter toegerust kunnen worden om met de ouders van jongeren in deze stad een waardevolle samenwerking aan te gaan. Wat hebben docenten in Amsterdam hiervoor nodig, wat verwachten ouders van hen en op welke manier kunnen de opleidingen daarin voorzien? Dit convenant heeft geresulteerd in het project ‘Samenwerking tussen ouders en school in een grootstedelijke omgeving’. In het kader van dit project is in samenwerking met partners uit het werkveld (ouders, opleidingsscholen) een leerlijn ouderbetrokkenheid ontwikkeld voor de opleidingen Pabo, UPvA en Pedagogiek. Binnen het project zijn concrete instrumenten en leermiddelen ontwikkeld om de samenwerking tussen ouders en school in kaart te brengen en te verbeteren. Uiteindelijke doel is om ‘stadsbekwame’ professionals af te leveren.  De onderstaande 360 graden/VR-lesmaterialen (ontwikkeld door docenten van de Pabo en Team ICTO FOO i.s.m. Mediacollege Amsterdam o.l.v. Rufus Baas) maken hier deel van uit.

In de onderstaande acht 360 graden/VR-ervaringen voor het PO vind je vier verschillende scenario’s, waarin je bij elk scenario zowel het perspectief van leraar als ouder kunt aannemen. Twee scenario’s zijn gericht op voortgangsgesprekken, de andere twee op probleemoplossende gesprekken.

Daarnaast is er een ervaring beschikbaar waarin ook de leerling participeert in het gesprek. Deze is gericht op de context van het voortgezet onderwijs.

Didactiek

Inhoud

Primair Onderwijs

 • Ervaring 1A: Tijdens dit voortgangsgesprek op de basisschool wordt de mogelijkheid tot kleuterverlenging besproken. Voor- en tegenargumenten worden door de leerkracht en de vader afgewogen.
  Link: https://youtu.be/712dru4JJEk
  Bij deze ervaring heb je als kijker het perspectief van de leerkracht.
 • Ervaring 1B:  Tijdens dit voortgangsgesprek op de basisschool wordt de mogelijkheid tot kleuterverlenging besproken. Voor- en tegenargumenten worden door de leerkracht en de vader afgewogen.
  Link: https://youtu.be/BAWpN1d9cMc
  Bij deze ervaring heb je als kijker het perspectief van de vader.
 • Ervaring 2A: In dit voortgangsgesprek op de basisschool is de leerkracht in gesprek met de moeder (migratieachtergrond). Ze bespreken de voortgang van het kind en het risico op taalachterstand.
  Link: https://youtu.be/H6Y-pn1owRU
  Bij deze ervaring heb je als kijker het perspectief van de leerkracht.
 • Ervaring 2B: In dit voortgangsgesprek op de basisschool is de leerkracht in gesprek met de moeder (migratieachtergrond). Ze bespreken de voortgang van het kind en het risico op taalachterstand.
  Link: https://youtu.be/s2OqeOdCihg
  Bij deze ervaring heb je als kijker het perspectief van de moeder.
 • Ervaring 3A: In dit probleemoplossend gesprek op de basisschool bespreken leerkracht en de vader (expat) het gedrag van het kind naar klasgenootjes en mogelijke oplossingen om dit gedrag te verbeteren.
  Link: https://youtu.be/Z-JnR7niPkY
  Bij deze ervaring heb je als kijker het perspectief van de leerkracht.
 • Ervaring 3B: In dit probleemoplossend gesprek op de basisschool bespreken leerkracht en de vader (expat) het gedrag van het kind naar klasgenootjes en mogelijke oplossingen om dit gedrag te verbeteren.
  Link: https://youtu.be/sOVbAuHt9CA
  Bij deze ervaring heb je als kijker het perspectief van de vader.
 • Ervaring 4A: Tijdens dit probleemoplossend gesprek op de basisschool probeert de leerkracht de impact van de thuissituatie (vechtscheiding ouders) op het gedrag van het kind te bespreken met de moeder.
  Link: https://youtu.be/e8xU39PJAtY
  Bij deze ervaring heb je als kijker het perspectief van de leerkracht.
 • Ervaring 4B: Tijdens dit probleemoplossend gesprek op de basisschool probeert de leerkracht de impact van de thuissituatie (vechtscheiding ouders) op het gedrag van het kind te bespreken met de de moeder.
  Link: https://youtu.be/UJJ5nXgWCbs
  Bij deze ervaring heb je als kijker het perspectief van de moeder.

Voortgezet Onderwijs

 • Ervaring A: Een startende leraar heeft oudergesprek met een leerling en zijn vader, waarbij vader de Nederlandse taal niet machtig is en leerling (ook) als tolk optreedt.
  Link: https://youtu.be/S53BJkH8v6U
  Bij deze ervaring heb je als kijker het perspectief van de leraar.
  Let op! Bij deze ervaring is het globale script beschikbaar als download (met vertaling).

Leerdoelen (selectie)

 • Inzicht krijgen/gevoel krijgen bij het betrekken van ouders – uit verschillende culturen en met uiteenlopende opleidingsniveaus – bij de ontwikkeling van hun kind.
 • Vertrouwd raken met de impact van gewenst en ongewenst leraarsgedrag tijdens oudergesprekken en daardoor beter worden voorbereid en toegerust op de eigen (toekomstige) beroepspraktijk.
 • Vormen van een eigen (professionele) identiteit.
 • Inzicht in de werkrelatie leraar-ouder (-leerling).
 • Inzicht in het samenspel van inhoud, lichaamstaal en tonaliteit (of verbaal/non-verbaal).

Wanneer inzetten

 • Alle opdrachten die te maken hebben met het samenwerken met ouders binnen een grootstedelijke context.
 • Opdrachten die te maken hebben met gespreksvaardigheden en -technieken.
 • Dramalessen.

Werkvormen

Belangrijk is vooral de koppeling met de lesplannen. Daar zijn steeds aantal varianten van te bedenken. Dus: Welke kijkopdracht geef je vooraf mee? Welke reflectie- of verwerkingsopdracht/vraag stel je daarna? Met welke inzichten (theorie, onderzoeksresultaten) kun je dit in de les verbinden? Hieronder zie je een aantal voorbeelden van mogelijke werkvormen bij deze VR-ervaringen.

In alle gevallen kun je de VR-ervaringen in de les kijken of ter voorbereiding op de les.

 • Zelf oefenen van dit soort gesprekken aan de hand van een concrete rolbeschrijving of juist door het spel vrij te laten (stip ook het thema voorbereiden van het gesprek aan).
 • Diverse feedbackoefeningen passen bij deze VR-ervaring.
 • Bij ervaring A (gesprek leraar, ouder, leerling in het VO): Bekijk de VR-ervaring en maak gebruik van de vertaling (aparte download). Hoe zou je het gesprek aanpakken als je het over mocht doen?

Aanvullend materiaal

Bij de VR-ervaring A (gesprek leraar, ouder, leerling in het VO) kun je eventueel ook gebruik maken van het oorspronkelijke script (zie download hieronder), waarin de tekst tussen leerling en vader in het Nederlands is uitgeschreven.

Wil je de VR-ervaring(en) in de hoogste kwaliteit op je telefoon (bijvoorbeeld omdat je zelf beschikt over een Samsung Gear) of laptop (bijvoorbeeld omdat je de beelden wil laten zien op het Smart Board)? Neem dan even contact op met team ICTO.

Het virtual reality lesmateriaal is gepubliceerd als open leermateriaal en onder een CC-BY-NC-SA-licentie. Werk je met ons materiaal? We zijn altijd benieuwd naar reacties/evaluaties vanuit de onderwijspraktijk. Zie onze contactpagina.

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024