• ePortfolio in Brightspace

uitleg

Bij FOO heerst een lange traditie met digitale portfolio-applicaties. In het verleden is met verschillende systemen actief gewerkt. Na enkele jaren in het MijnHvA-portfolio bij de Tweedegraads lerarenopleidingen en de Pabo, is er vanaf 2019-2020 een overstap in gang naar het Brightspace ePortfolio.

Het Learning Management System (LMS) Brightspace is sinds september 2019 HvA-breed in gebruik als digitale leeromgeving voor al het onderwijs. Brightspace bevat ook een digitaal portfolio: het Brightspace ePortfolio. De nauwe integratie van deze systemen biedt een aantal mogelijke voordelen. Ook bij bv de Radboud Universiteit Nijmegen wordt dit digitaal portfolio in combinatie met het LMS bij meerdere opleidingen ingezet.

In het Brightspace-pilotjaar is in de hele HvA, ook bij FOO, binnen het Programma DLO onderzocht of het Brightspace ePortfolio ook aansluit bij de didactische behoeften. Zo is breed input opgehaald bij de faculteiten en opleidingen. Waar de meeste faculteiten nog terughoudend zijn, is bij FOO voor de meeste opleidingen beslist om breed aan de gang te gaan met het ePortfolio. De succesfactor, waar bij FOO aan wordt voldaan, is het hebben van een duidelijke visie op de didactische inzet van een portfolio binnen het onderwijs.

toepassing

In Brightspace heeft elke gebruiker een persoonlijk ePortfolio, gekoppeld aan het LMS. De eigenaar (student, docent, medewerker) voert volledig zelf regie op inhoud en toegang tot het portfolio.

De basis wordt gevormd door verzamelde artefacten: bijvoorbeeld documenten, video’s, behaalde resultaten en persoonlijke reflecties. Deze kunnen geordend worden m.b.v. tags en gebundeld in collecties. In Presentaties kan de gebruiker zijn artefacten op een overzichtelijke manier tonen in een (html-)website, verrijkt met argumentatie en reflectie, en op smaak gebracht door de keuze uit verschillende thema’s.

De student kan presentaties en artefacten delen met anderen, docenten, medestudenten en ook (alleen presentaties) met externen zonder HvA-id, bv stagebegeleiders. De genodigden kan daarbij worden gevraagd ook commentaar/reflecties te schrijven of om producten, aan de hand van een rubric uit een cursus, te beoordelen.

Daarnaast kunnen studenten artefacten of presentaties ter beoordeling inleveren in de inleverbox van een Brightspace-course. Hierbij komt een kopie van dit deel van het portfolio onder beheer van de opleiding en kan dus gearchiveerd worden.

Desgewenst kan de opleiding de student van te voren een leeg invulsjabloon geven van een presentatie, om de student op weg te helpen met het structureren van zijn assessment-aanvraag, en de vormgeving te sturen.

Na uitschrijven (afstuderen) blijft het portfolio voor de student beschikbaar, mee te nemen via myDesire2Learn.com.

FOO

Flankerend aan de pilots met het LMS van Brightspace is binnen FOO door de Master Professioneel Meesterschap, de Lerarenopleiding Pedagogiek (KOP) en het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG), onder begeleiding van Jan-Willem Doornenbal (Team ICTO), onderzocht hoe het Brightspace ePortfolio ingezet kon worden. Bij deze opleidingen werd voordien wel met het portfolio-gedachtengoed gewerkt, maar het proces werd nog niet ondersteund door een digitaal portfolio systeem.

Na het pilotjaar is door FOO besloten om te starten met de implementatie van het ePortfolio bij de eerstejaars studenten van de Pabo en de Tweedegraads Lerarenopleidingen. Het blijkt dat de invoering van het systeem rustig moet gebeuren: de opleidingen moeten goed nadenken over de visie op het portfoliogebruik, over de workflows rond feedback en assessments, en zowel docenten als studenten en werkveld rustig meenemen in de mogelijkheden.

Documentatie

Naast de Engelstalige Brightspace documentatie vanuit leverancier D2L, de instructievideo’s op hun YouTube-kanaal en de heldere instructies voor studenten en docenten van de Radboud Universiteit is nu ook het nodige materiaal van de HvA beschikbaar.

Voor docenten is er informatie beschikbaar in de HvA-brede Lecturer Course.  Studenten vinden de identieke informatie voor in hun Brightspace Student Course.

Download hieronder ook de uitkomst van het HvA-brede onderzoek naar het Brightspace ePortfolio:

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2022