• Didactisch omgaan met ChatGPT Artificial Intelligence

uitleg

  • Sinds begin december 2022 is de wereld in rep en roer over de nieuwe mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI), en met name de tekstgenerator ChatGPT. Het gaat hier om een interactief taalmodel (language model), dat natuurlijke taal genereert. Dit soort systemen zijn al decennia in ontwikkeling, maar de mogelijkheden groeien snel; de grote veranderingen waardoor de hype is ontstaan zijn, dat het kosteloos is vrijgegeven aan het gewone publiek, dat onder de indruk was. De software voorspelt, wanneer je begint met een woord en de context geeft, telkens wat het meest waarschijnlijke volgende woord is. Alles op basis van statistieken geleerd van grote hoeveelheden ongestructureerde data (teksten) van internet. De chatbot begrijpt niet echt de betekenis, let niet op feitelijke correctheid, en heeft geen mening of moraal. Het is echter niet transparant hoe de teksten tot stand komen.

    Naast teksten, is het inmiddels ook mogelijk met AI om, op basis van ingegeven teksten (“prompts”) afbeeldingen te genereren (Dall-E), video’s, programmeercode. In sommige vakgebieden wordt dit al veelvuldig toegepast.

    De tool is ontwikkeld door het Silicon-Valley-bedrijf OpenAI, waar MicroSoft een groot aandeel in heeft genomen. Net als met andere big-tech zal het daar uiteindelijk gaan over geld verdienen en machtig worden. Wellicht gaat tzt de EU een standpunt innemen over publiek geld dat die kant op stroomt, en passende maatregelen nemen.

  • AI-generated image on the prompt "A student cheating with generative artificial intelligence. The teacher panicking."

toepassing

De komende paragrafen zijn een samenvatting van de SURF-discussiesessie/webinar (12 januari 2023) met enkele deskundigen.

Bij snelle ontwikkelingen als deze kan je twee dingen doen, reageren of adapteren. Iedereen was het er wel over eens dat reageren, in de vorm van verbieden, geen zin heeft. De ontwikkelingen gaan toch wel door, na de huidige versie gpt3.5 gaat versie 4 komen, er gaat getraind worden op meer en actuelere teksten, andere bedrijven (Google) zullen hun ontwikkelingen versnellen, en vele intelligente en creatieve mensen zullen toepassingen verzinnen. Plagiaatdetectie zal er komen, maar dat wordt een wedloop, en er komen varianten gericht op het schrijven van specifieke tekstsoorten (papers/essays).

We kunnen deze AI ook zien als een kans. Sowieso gaat het bedrijfsleven en de maatschappij er mee werken, en moeten we de studenten er dus op voorbereiden. De echte risico’s van dit soort toepassingen zien we, wanneer we in het onderwijs alleen maar eindproducten beoordelen. Een ontwikkeling die al met blended learning is ingezet, wordt door deze AI nog belangrijker: in het onderwijs zou het moeten gaan om de betekenisvolle dialoog tussen student en docent. Het proces tot het product wordt steeds belangrijker en de docent moet meegroeien met al de tussenstappen. Focussen op het leren niet op het presteren. Inzetten op meningsvorming en een meer holistische benadering, en kijken naar hogere-orde-vaardigheden.

Wellicht is het nodig de constructive alignment te herzien: wat willen we echt leren en hoe toetsen we dat? De examencommissie moet toezien op een diversiteit aan toetsmethodes en als er getoetst wordt, dan afgenomen in beveiligde omgeving. Toetsing staat niet los van het leerproces. Als je het los ziet staat (summatieve toets), dan is deze AI een bedreiging.

De tendens in de discussie was, dat het naast onvermijdelijk, ook beter is om de veranderingen te accepteren, ons eraan aan te passen en deze dus te omarmen. Vanuit het perspectief van de docent kunnen dingen ook makkelijker gaan worden: Het samenstellen van toetsen of leerdoelen, het nakijken. Enkele taken kunnen tzt door AI overgenomen worden, maar AI kan persoonlijke aandacht en menselijke ervaring niet vervangen. Ook als student zelfstandig werken lastig vindt, is AI een grote steun. Het is een extra tool om feedback te geven of te ontvangen. Hiermee hoeft niet de docent alles te beoordelen, maar kan je studenten zelf bronnen beoordelen laten beoordelen of elkaar.

Om chatGTP goed te kunnen inzetten, moet je de juiste vragen stellen, de goede prompt invoeren. Daarvoor heb je ook kennis nodig. Hoe kan je (ook de student) echt ChatGTP inzetten om het leven en het werk makkelijker te maken? Met de goed invoer kan je de software gebruiken voor brainstormen, samenvatten, essays en correctie van fouten. Je zou je les kunnen beginnen met ene door chatGTP gegenereerd uitgewerkt voorbeeld, en met de studenten bespreken wat goed is en wat niet.

Onderzoek de mogelijkheden samen met studenten/leerlingen. FLipping the classroom wordt nu meer nodig dan voorheen: thuis de nodige theoretische voorbereiding (waarbij ook niet gefraudeerd kan worden) en benut de contacttijd voor het echte toepassen en het samen maken, als partners in het onderwijs, in het lokaal.

Mogelijk wordt het leven makkelijker, maar ondertussen gaan ook de kwaliteitsstandaarden omhoog en de creativiteit hiermee aan de haal. Veel toepassingen in de toekomst kunnen we nog niet voorzien.

 

 

inspiratie

Notities en handreikingen op de HvA

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024