• Blended-learning-plannen binnen FOO

Plannen van clusters en opleidingen

In aanloop naar het blended-learning-project op FOO hebben de clusters hun gedachten over blended learning al aan het papier toevertrouwd. Je vindt hier de vier documenten van pabo, pedagogiek, masteropleidingen en tweedegraadsopleidingen. Mede afhankelijk van het aantal opleidingen dat geschikt is onder een cluster, zie je dat het meer of minder moeite heeft gekost om iedereen op één lijn te krijgen en de ideeën concreet te maken.

Hoewel de mate van onderbouwing (met name in de stukken van pabo en masters wordt uitvoerig verwezen naar literatuur) en uitwerking (met name bij pabo en pedagogiek worden plannen uiteen gevouwen van de werkzaamheden de komende jaren) sterk verschillen, zijn er zeker ook overeenkomsten te vinden.

In de eerste plaats wordt vaak ingegaan op de onderwijsvisie. Het leren als een actief en sociaal proces (sociaal-constructivisme) wordt meermaals genoemd, evenals de student als ‘reflectieve professional (reflective practioner)’. Vanuit de tweedegraadsopleidingen wordt benadrukt dat studenten verschillende pedagogische en didactische aanpakken moeten ervaren. Practice as you preach, aansluiting bij de wensen van het werkveld en diversiteit in aanpak zijn belangrijk.

Practica en werkvormen met oefeningen en veel (non)verbale interactie doen het beter in een klaslokaal. En meer algemeen wordt wel herkend dat een basis van veiligheid, kennismaking en (groeps-)binding wel face-to-face/fysiek gelegd moet worden.
Daar staat tegenover dat bij meerdere clusters ook ervaren is dat de individuele begeleiding prima online te geven is, zowel in de PPO- als afstudeerfase. En dat docenten prima beschikbaar kunnen zijn voor vragen online, en dat theorie-overdracht ook via kennisclips goed kan werken.

Algemeen wordt dus gezien, dat het doel niet is om meer onderwijs online te geven, maar om het onderwijs steeds beter te maken. En daarbij steeds te overwegen of voor een bepaalde situatie een online leeractiviteit de beste is.

Plannen van de faculteit FOO

Ook vanuit het management zijn er, mede omdat de visie van de HvA is om die kant op te gaan, plannen uitgewerkt voor blended learning.

In de eerste plaats het MeerjarenInvesteringsplan (MJI). Op de mindmap op pagina 16-17 zie je dat er goed geluisterd gaat worden naar de studenten – hoe zij onderwijs willen krijgen – en naar het werkveld – welke competenties ze verwachten van startende leraren. Het onderwijs, en met name de leeromgeving (de afwisseling tussen campus, stageplek en online) gaat hierop aangepast worden. Uiteraard nadat iedereen de competenties hiertoe heeft kunnen verwerven.

In het Jaarplan 2021, dat overlapt met het eerste jaar van het MJI, worden de eerste schreden op dit terrein gezet: het maken van de plannen. Ook zaken als community-vorming (heel goed blended te realiseren) en professionalisering op digitaal terrein staan expliciet genoemd.

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024