• Blended learning: Elkaar inspireren en enthousiasmeren

Aan de slag gaan met onderwijsvernieuwing/herontwerp/blended learning is spannend. Het liefst wil je dat alles direct beter wordt: de studenten tevredenener en sneller door hun studie heen en de docenten minder werkdruk. Maar het is vooral een proces van zoeken en uitproberen wat er bij je (bij jouw opleiding en jouw studenten) past.

Gelukkig gebeurt er al heel veel, en ook bij ons op FOO. Van alle projecten/pogingen hier onder kan je wat leren, en wil je wellicht elementen overnemen. En als je zelf iets gedaan hebt, wil je ook dat anderen daarvan leren: deel je ervaringen.

Zelfstudie en informatie-overdracht

Met een rijke digitale leeromgeving bied je de studenten meer mogelijkheden om zelfstandig te grasduinen en zich de stof eigen te maken. Je kunt dan aan verschillende dingen denken:

 • De beschikbaarheid van veel onderwijsmaterialen, zelf ontwikkeld, of goede bronnen van bv internet overzichtelijk verzameld. In alle gevallen is het natuurlijk goed om expliciet te vermelden waarvoor deze materialen ingezet kunnen worden: aan welke leerdoelen werk je hiermee?
 • De mogelijkheid bieden aan studenten om zichzelf te testen. Een quiz met uitgebreide feedback wat een student kan doen om de hiaten op te vullen, of activerende vragen tussen de leerstof door (denk aan interactieve video of interactieve documenten)

Enkele voorbeelden binnen FOO:

 • Informatieplatform Praktijkonderzoek IPPO, met een schat aan informatie over onderzoek. Studenten kunnen er zelf mee aan de slag, maar de inhoud kan ook gebruikt worden in het onderwijs, bv bij beroepsopdracht 7 (tweedegraads)
 • Hoe gaat PDG met BL aan de slag? In de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift gaat herontwerp toegepast worden, en in het eerste semester van 2021-2022 worden enkele online modules opgezet om zelfstudie (en daarmee flexibilisering) te faciliteren ten behoeve van het verkorte traject.
 • Woordenschat toetsen van de eerstejaars, een onderzoek waarin wordt gekeken naar de relatie tussen de academische woordenschat en studiesucces. Natuurlijk vooral interessant wanneer de student wordt verteld wat zij kan doen om dit te verbeteren.
 • Bij de beroepsopdrachten van de tweedegraadslerarenopleidingen is gewerkt met een Learning Object Repository (LOR). Hierin is een verzameling onderwijsmaterialen (ook van een uitgeverij) en werkvormen geplaatst, die naar believen door docenten in hun eigen courses kunnen worden ontsloten.
 • Bij Pedagogiek en bij Pabo-bewegingsonderwijs zijn grote hoeveelheden instructiemateriaal op video ontsloten in videobanken. Docenten en studenten kunnen hierin zoeken, en de materialen kunnen desgewenst ingesloten worden binnen de courses.
 • in 2021-22 gaat de Vakdidactiek-module bij de opleiding M&T geheel online worden aangeboden.

Leeruitkomsten, flexibele leerpaden en zelfsturing

Waar zelfsturing en het aanboren van intrinsieke motivatie al jaren een vraag is, wordt de laatste tijd gekeken naar leeruitkomsten als een mogelijke weg daarheen. Dit dan gekoppeld aan een meer holistische toetsing, vaak ondersteund met een reflectietool/portfolio.

Op dit terrein zijn er veel ontwikkelingen binnen FOO. In het kader van de flexibiliseringsprojecten wordt gewerkt aan een omschrijving van de programma’s in de vorm van leeruitkomsten. Deze kunnen vervolgens in Brightspace of andere systemen ingevoerd worden, en gekoppeld aan bepaalde leeractiviteiten (bv ter beoordeling)

Wat loopt er al?

 • Amsterdamse LeerKrachtLijn Pabo (Mieke Roos, Robert van Mulligen)
 • De tweedegraadslerarenopleidingen werken nu met Brightspace ePortfolio. Er loopt een project ter evaluatie, inventarisatie en systeemkeuze (Jasper Hooijmeyer)

Wat wordt in 2021-2022 gestart?

 • Oriëntatie op Vernieuwend Onderwijs (later uitmondend in het traject Leraar in Vernieuwend Onderwijs LiVO). Hier gaat gewerkt worden met een Brightspace-course met gekoppeld een Teams-omgeving
 • In het AD-traject EPB is geëxperimenteerd met Brightspace ePortfolio, maar gaat gekeken worden naar het portfoliosysteem Scorion
 • De pabo kunstvakken gaan in Brightspace fora met leeruitkomsten inzetten, om de studenten meer vrijheid te bieden hun eigen pakket samen te stellen.

Begeleiding

Bij bijna alle opleidingen is ervaring opgedaan met (individuele) begeleiding van studenten op afstand. Niemand heeft kunnen ontsnappen aan het fenomeen videobellen. Bij sommige opleidingen zijn al plannen om begeleiding structureel zo aan te gaan bieden.

Afgelopen jaar heeft Judith ten Hagen voor Pedagogiek een project gedaan rond communityvorming bij de Afstudeerbegeleiding. Lees Project Urban Education: online begeleiding langstudeerders. Naast begeleiding bij de studie hadden de studenten ook veel steun aan elkaar binnen een teams-omgeving.

Onderzoek naar community-building gaat Judith voortzetten: haar aanvraag voor een Comenius-traject is gehonoreerd.

Ook bij Pedagogiek gaat “Het nieuwe afstuderen” starten: 3 live-bijeenkomsten, verder alles online.

Werkprocessen

Didactiek, en daarmee blended learning, spelen hier geen grote rol, maar met de stroomlijning van bijvoorbeeld een beoordelingsproces kan wel een enorme slag geslagen worden in het scheppen van duidelijkheid, in het houden van overzicht, en het en passent regelen van de archivering.

 • Het afgelopen studiejaar is een speciale course ingericht voor de Afstudeeropdrachten Pedagogiek. Hierin konden de studenten kenbaar maken wanneer ze wilden gaanafstuderen, werden begeleiders en beoordelaars aangewezen, en werden de werkstukken ingeleverd. Ook de beoordeling door twee beoordelaars en de communicatie vond vanuit deze locatie plaats. Alle documenten zijn en blijven daar de komende tijd terug te vinden (archivering)
 • Ook afgelopen studiejaar werd bij de lerarenopleidingen van Economie gewerkt met een assessment-planning-systeem: studenten konden, nadat ze aan bepaalde voorwaarden (voldoende op afstudeerwerkstuk) voldaan hadden, zichzelf indelen in de beschikbare timeslots voor de assessments. De communicatie daaromheen werd zodoende flink vereenvoudigd. Volgend jaar gaat dit gecontinueerd worden.
 • Bij de tweedegraadsopleidingen loopt een project voor de digitalisering van de beoordelingen Werkplekleren (WPL). Hierbij wordt zowel gekeken naar een digitaal foolproof beoordelingsformulier, als naar het werkproces eromheen: wie vult het in, welke handtekeningen moeten er op, waar wordt het ingeleverd en geaccordeerd en welke communicatie komt eromheen?

inspiratie

Wil je ergens meer over weten, of mis je juist een inspirerend voorbeeld in deze lijst? Laat het ons weten.

Geef een antwoord

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© ICTO bij FOO 2024